Endoskopsko lečenje Barrett-ovog jednjaka

Sve procedure koje su danas dostupne za endoskopsko uklanjanje BJ, mogu se podeliti na ablativne i resekcione.

Ablativne metode za uklanjanja Barrett-ovog jednjaka

Na globalnom nivou danas najraširenija ablaciona metoda, ali i uopšetno najefikasniji način za uklanjanje BJ predstavlja radiofrekventna Barrx ablacija (Barrx RFA). Ova metoda predstavlja endoskopsku proceduru koja koristi radiofrekventnu energiju, tačnije mikrotalase, kako bi uklonila sluzokožu Barrett-ovog jednjaka. Terapija ablacijom se sprovodi zajedno sa endoskopijom gornjeg dela digestivnog trakta. Tretman je minimalno invazivan, traje kratko i ne treba praviti nikakve rezove, što ga čini izrazito pogodnim i podnošljivim od strane pacijenta. Nakon RFA tretmana i redovnog uzimanja lekova iz grupe inhibitora protonske pumpe (IPP) sluzokoža jednjaka zarasta normalnim skvamocelularnim epitelom zbog čega je danas radiofrekfentna HALO ablacija najprihvaćenija metoda za uklanjanje Barrett-ovog jednjaka i to za sve histološke tipove.

Endoskopska Barrx radiofrekvetna ablacija Barrett-ovog jednjaka

Šta predstavlja endoskopska radiofrekventna ablacija jednjaka?

“Ablacija” je tehnika gde se tkivo zagreva dok ne prestane da bude živo. Barrx radiofrekvetna ablacija (RFA) predstavlja specifičan vid ablacije kod koje se energija isporučuje na veoma precizan i kontrolisan način. Tkivo Barrett-ovog jednjaka je veoma tanko i samim tim lako za uklanjanje ablativnom tehnologijom. Primenom ablativne energije uz pomoć Barrx ablativne tehnologije moguće je potpuno ukloniti obolelo tkivo bez oštećenja okolnog zdravog tkiva. Barrx RFA se sprovodi zajedno sa endoskopijom gornjeg dela digestivnog trakta u ambulantni uslovima, bez potrebe za hospitalizacijom. Tretman je minimalno invazivan, traje kratko i ne treba praviti nikakve rezove. Barrx ablativna tehnologija se sastoji iz dva različita uređaja: Barrx 360 i Barrx 90 ablacionih katetera. Barrx 360 se koristi za lečenje većih površina promenjene sluzokože i kod promena koje zahvataju celu cirkumferencu jednjaka, dok se Barrx 90 upotrebljava kod postojanja manjih površina Barrett-ove sluzokože. Mnogobrojne kliničke studije su potvrdile da korišćenjem Barrx ablativne tehnologije Barrett-ovo tkivo može biti u potpunosti uklonjeno bez ikakvih sporednih efekata u čak 98.4 % bolesnika.

Histološki presek Barrett-ovog jednjaka
Histološki presek Barrett-ovog jednjaka

Šta treba očekivati nakon Barrx RFA ?

Nekoliko dana nakon intervencije pacijenti mogu osećati nelagodnost u grudima i imati teškoće pri gutanju. Ovi simptomi nestaju uglavnom u roku od 3-4 dana. Nakon intervencije bolesnici dobijaju terapiju kojom se smanjuje kiselost želudačnog sadržaja kako bi se ubrzao proces zalečenja tretiranog jednjaka i zamena obolelog tkiva zdravom sluzokožom jednjaka. Kontrolni pregled se zakazuje za 2-3 meseca kako bi se procenilo kako bolesnik reaguje na terapiju I da bi se proceni uspeh lečenja. Ukoliko postoje ostaci Barrett-ovog tkiva preporučuje se dodatna terapija.

Kako se leči GERB nakon uspešne ablacije?

Samim uklanjanjem tkiva Barrett-ovog jednjaka ne leči se uzrok već samo posledica dugotrajnog refluksa želudačne kiseline u jednjak, i ne utiče se na izlečenje predhodno postojećeg GERB-a ili pratećih simptoma. U zavisnosti od težine simptoma ali i tipa posledičnog Barrett-ovog jednjaka vaš lekar će Vam preproučiti da li je potrebno nastaviti sa terapijom lekovima ili je preporučljivo načiniti hiruršku proceduru. Dugotrajna primena lekova koji vrše supresiju sekrecije hlorovodonične kiseline, u cilju lečenja refluksa, predstavlja poseban problem kako za pacijente tako i za lekare te je stoga potrebno planirati definitivno hirueško lečenje. Mladjim bolesnicima sa većim želudačnim kilama, kao i dugačkim Barrett-ovim jednjakom sa IM, kao i sa Barrett-ovim jednjakom sa displazijom niskog stepena uvek se preporučuje laparoskopska antirefluksna hirurška procedura. Osnovni razlog zbog koga se pacijenti sa nedisplastičnim Barrett-ovim jednjakom podvrgavaju antirefluksnom hirurškom lečenju je dugotrajno eliminisanje simptoma refluksne bolesti kao i prevencija progresije bolesti.

Radiofrekfentna HALO ablacija u terapiji Barrett-ovog jednjaka

Resekcione procedure za uklanjanje Barrett-ovog jednjaka

Od resekcionih procedura danas se izdvaja endoskopska mukozna resekcija (EMR) koja podrazumeva uklanjanje velikog ali tankog polja tkiva oštećenog jednjaka korišćenjem endoskopa. Prednost ove metode je što se prilikom njenog izvođenja dobijaju veliki uzorci tkiva, koji će kasnije biti ispitani od strane patologa da bi se odredio karakter i proširenost promene. Uopšteno, endoskopska mukozna resekcija se izvodi ako lekar koji izvodi endoskopiju vidi nepravilno izmenjenu površinu u okviru Barrett-ovog jednjaka. Ova metoda je obično praćena uklanjanjem ostatka Barrett-ovog jednjaka, najčešće radiofrekventnom ablacijom. Nedostaci ove metode su to što se ona izvodi samo u visoko specijalizovanim centrima a zasigurno najveći i osnovni nedostatak EMR je visok procenat stenoza (suženja jednjaka) nakon procedure.

Uprkos nemanja potpunog konsenzusa vezanog za lečenje i praćenje Barrett-ovog jednjaka, postoji dogovor oko jedne stvari: Dostupne opcije treba da budu prilagođene svakom pojedinačnom bolesniku..