Radiofrekventna ablacija Barrett-ovog jednjaka

Sve procedure koje su danas dostupne za endoskopsko uklanjanje Barrett-ovog jednjaka (BJ), mogu se podeliti na ablativne i resekcione. Danas je najraširenija ablaciona metoda, i najefikasniji način za uklanjanje BJ predstavlja radiofrekventna Barrx ablacija (Barrx RFA). Ova metoda predstavlja endoskopsku proceduru koja koristi radiofrekventnu energiju, tačnije mikrotalase, kako bi uklonila sluzokožu Barrett-ovog jednjaka. Terapija ablacijom se sprovodi zajedno sa endoskopijom gornjeg dela digestivnog trakta. Tretman je minimalno invazivan, traje kratko i ne treba praviti nikakve rezove, što ga čini izrazito pogodnim i podnošljivim. Nakon RFA tretmana i redovnog uzimanja lekova iz grupe inhibitora protonske pumpe (IPP) sluzokoža jednjaka zarasta normalnim skvamocelularnim epitelom zbog čega je danas radiofrekfentna Barrx ablacija najprihvaćenija metoda za uklanjanje Barrett-ovog jednjaka i to za sve histološke tipove.

Šta je Barrx radiofrekventna ablacija jednjaka?

“Ablacija” je tehnika gde se tkivo zagreva dok ne prestane da bude živo. Barrx radiofrekvetna ablacija (RFA) predstavlja specifičan vid ablacije kod koje se energija isporučuje na veoma precizan i kontrolisan način. Tkivo Barrett-ovog jednjaka je veoma tanko i samim tim lako za uklanjanje ablativnom tehnologijom. Primenom ablativne energije uz pomoć Barrx ablativne tehnologije moguće je potpuno ukloniti obolelo tkivo bez oštećenja okolnog zdravog tkiva. Barrx RFA se sprovodi zajedno sa endoskopijom gornjeg dela digestivnog trakta u ambulantni uslovima, bez potrebe za hospitalizacijom. Tretman je minimalno invazivan, traje kratko i ne treba praviti nikakve rezove. Barrx ablativna tehnologija se sastoji iz dva različita uređaja: Barrx 360 i Barrx 90 ablacionih katetera. Barrx 360 se koristi za lečenje većih površina promenjene sluzokože i kod promena koje zahvataju celu cirkumferencu jednjaka, dok se Barrx 90 upotrebljava kod postojanja manjih površina Barrett-ove sluzokože. Mnogobrojne kliničke studije su potvrdile da korišćenjem Barrx ablativne tehnologije Barrett-ovo tkivo može biti u potpunosti uklonjeno bez ikakvih sporednih efekata u čak 98.4 % bolesnika.

Histološki presek Barrett-ovog jednjaka

HALO sistem za radiofrekventnu endoskopsku ablaciju Barrett-ovog epitela je danas najprihvaćenija metoda za uklanjanje Barrett-ovog jednjaka i to za sve histološke tipove. Procedura se pokazala kao izrazito efikasna, i sa niskom incidencom neželjenih efekata. Velike svetske studije su pokazale da je stepen kompletnog uklanjanja BJ ovom metodom izrazito visok.

Tehnika Barrx RFA

Terapija ablacijom se sprovodi zajedno sa endoskopijom gornjeg dela digestivnog trakta. Tretman je minimalno invazivan, traje kratko i ne treba praviti nikakve rezove. Barrx ablaciona tehnologija omogućava brzu isporuku energije visoke snage sa odgovarajućom i sigurnom kontrolom denziteta i dubine penetracije tkiva. Barrx radiofrekventna ablacija se sastoji iz dva različita ablaciona sistema: Barrx 360 koji se koristi za tretman većih površina Barrett-ovog jednjaka i kod promena koje zahvataju celu cirkumferencu jednjaka i Barrx 90 koji se sprovodi u slučajevima kraćih prstenastih izvrata Barrett-ove sluzokože i kada postoji potreba za rezidualnom sekundarnom fokalnom ablacijom.

Barrx ablacioni sistem je dizajniran tako da je moguće načiniti kompletno uklanjanje Barrett-ove sluzokože bez značajnijeg oštećenja dubljih slojeva tkiva jednjaka. Visoka snaga omogućava izuzetno kratko vreme odavanja energije, čime se značajno smanjuje rizk od termalnog prodora u dublje slojeve zida jednjaka i sprečava povreda podsluzokožnog tkiva i posledičnog stvaranja suženja jednjaka.

Halo 90 i 360 sistem radiofrekvetne ablacije

Procedura se izvodi u opštoj anesteziji po tipu analgosedacije (za HALO 90 proceduru), ili opštoj endotrahealnoj anesteziji za HALO 360 proceduru. U toku pregleda endoskopista naslanja površinu katetera na obolelu sluzokožu, aplikuje radiofrekventnu energiju, i potom endoskopom uklanja tretiranu sluzokožu. Procedura traje oko 15 minuta za HALO 90, odnosno oko 25 minuta za HALO 360. Nakon buđenja iz anestezije, i nekoliko provednih sati na posmatranju, bolesnici mogu napustiti bolnicu.

Barrett-ov jednjak dugačkog segmenta pre (gore) i nakon načinjene 360 HALO ablacije i laparoskopske fundoplikacije po Nissen-u (dole)
Barrett-ov jednjak dugačkog segmenta pre (gore) i nakon načinjene 360 HALO ablacije i laparoskopske fundoplikacije po Nissen-u (dole)

 

Šta nakon Barrx RFA?

Nekoliko dana nakon intervencije pacijenti mogu osećati nelagodnost ili povremene bolove u grudima ali i povremene slabije teškoće pri gutanju. Ovi simptomi nestaju uglavnom u roku od 3-4 dana. Nakon endoskopske ablacije pacijenti dobijaju terapiju IPP kojom se smanjuje kiselost želudačnog sadržaja kako bi se ubrzao proces zalečenja tretiranog dela jednjaka i posledično zamenio oboleli deo tkiva zdravom sluzokožom (pločastoslojevitom) jednjaka. Kontrolni pregled se zakazuje za 2-3 meseca kako bi se procenilo kako pacijent reaguje na terapiju. Ukoliko zbog veličine ili anatomskih svojstava samog jednjaka, Barrett-ova sluzokoža nije uklonjena u celosti neophodno je sprovesti dodatnu endoskopsku terapiju.

Kako se leči GERB nakon Barrx RFA?

Samim uklanjanjem tkiva Barrett-ovog jednjaka ne leči se uzrok već samo posledica dugotrajnog refluksa, i ne utiče se na izlečenje predhodno postojećeg GERB-a ili pratećih simptoma. U zavisnosti od težine simptoma ali i tipa posledičnog Barrett-ovog jednjaka vaš lekar će Vam preproučiti da li je potrebno nastaviti sa terapijom lekovima ili je preporučljivo načiniti hiruršku proceduru. Dugotrajna (vvišegodišnja) primena lekova koji vrše supresiju sekrecije hlorovodonične kiseline, u cilju lečenja refluksa, predstavlja poseban problem, te je stoga potrebno planirati hirurško lečenje.

Indikacije za antirefluksnu hirurgiju nakon RFA

  • Mladji bolesnici sa većim želudačnim kilama
  • Dugačak Barrett-ov jednjak sa IM
  • Barrett-ov jednjak sa displazijom niskog stepena 
  • Opcionalno – nedisplastični Barrett-ov jednjak, radi eliminisanja simptoma i prevencije progresije bolesti.

Nastavite sa čitanjem o Barrett-ovom jednjaku


Lečenje Barrett-ovog jednjaka

 

POGLEDAJTE TEHNIKU BARRX 360 RFA