Manometrija GERB-a

Manometrija jednjaka ne predstavlja specifičnu dijagnostičku proceduru za obolele od GERB-a. Ona se sprovodi kod bolesnika sa suspektnim GERB-om da bi se ispitala kompetentnost DES-a, identifikovali poremećaji motiliteta tela jednaka, funkcionalanost GES-a, kao i da bi se tačno locirala gornja ivica DES-a u cilju adekvatnog postavljanja senzorske elektrode tokom 24-časovne pH metrije. Možda i najveća važnost manometrije kod bolesnika sa GERB-om je pre svega isključivanje mogućnosti postojanja drugih oboljenja, jer je dokazano da čak 40 % bolesnika sa ahalazijom ima izrazite simptome gorušice a kod oko ¼ bolesnika sa sklerodermom postoje izražene erozije na distalnom jednjaku.

Link: GERB

Kako izgleda nalaz manometrije u slučaju GERB-a?

Vrednosti bazalnog pritiska DES-a manje od 10 mmHg se smatraju nefunkcionalnim. Najnovija istraživanja ipak ukazuju da mnogi bolesnici sa endoskopski verifikovanim refluksnim ezofagitisom imaju vrednosti bazalnog pritiska DES-a veće od 10 mmHg, dok pojedine asimptomatične osobe imaju mnogo niže vrednosti. Samim tim bazalni pritisak DES-a kod bolesnika je često veoma neprecizan parametar da bi se identifikovale potencijalne refluksne epizode. I pored toga, bazalni pritisak DES-a manji od 6 mmHg jasno korelira sa patološkim refluksom tokom pH metrije, a izrazito niske vrednosti bazalnog pritiska DES-a se nalaze u direktnoj korelaciji sa težinom oboljenja.

Zašto je ova metoda važna u dijagnostici GERB-a?

Funkcija DES-a, kao gastroezofagealne barijere zavisi od ukupne i abdominalne dužine sfinktera i bazalnog pritiska, i postoji jasna obrnuta korelacija između ukupne i abdominalne dužine DES-a i težine GERB-a. Kombinacija postojanja oštećenja sva tri elementa ima veoma visoku specifičnost, od čak 92 % za patološki GER, dok se prevalenca nefunkcionalnog DES-a povećava sa povećanjem težine GERB-a. Za kliničara, a pre svega hirurga, strukturalno oštećen DES ima nekoliko implikacija. Strukturalno oštećen DES je permanentno i ireverzibilno stanje, čak i kada se refluksni ezofagitis u potpunosti zaleči, i direktno je povezan sa smanjenom motornom funkcijom tela jednjaka. U slučaju da se ne koriguje, progresivni gubitak efektivnog pražnjenja jednjaka može dovesti do veoma teških oštećenja, uključujući Barrett-ov jednjak i plućnu fibrozu uzrokovanu učestalim aspiracijama. Ovako oštećen DES ukazuje da je neophodno načiniti antirefluksnu proceduru radi konzistentne doživotne kontrole refluksa.

Pored određivanja pritiska DES-a od važnosti je i procena peristaltičke aktivnost tela jednjaka. Do skoro se mislilo da je procena peristaltičke aktivnosti tela jednjaka obolelih od GERB-a važna radi tzv. “krojenja” antirefluksne procedure, ali su istraživanja načinjena poslednjih nekoliko godina, sa kojim su u korelaciji i naši rezultati, dokazala da ne postoji direktna povezanost između preoperativnog hipomotiliteta i postoperativne disfagije. Danas se iz više akademskih razloga, neefektivni motilitet jednjaka definiše kao postojanje niskih ili normalnih vrednosti bazalnog pritiska DES-a sa kompletnom relaksacijom, amplitudama kontraktilnih talasa distalne trećine jednjaka manjim od 30 mmHg i postojanjem neperistaltičkih talasa, netransmitovanih kontrakcija nakon akta gutanja, u više od 30 % slučajeva. Nalaz hipokontraktilnosti distalnog jednjaka ukazuje na dugogodišnji GERB.