Dualna 24 časovna pH metrija jednjaka i ždrela

Šta je dualna 24 časovna pH metrija jednjaka i ždrela?

Retrogradni tok želudačnog sadržaja u gornji aerodigestivni trakt izaziva niz simptoma kao što su kašalj, astma i hripavost. Ove respiratorne manifestacije refluksne bolesti obično se nazivaju laringozofalgealni refluks (LPR) ili ekstraosophegealna refluksna bolest (EERD). Distalni esophageal pH monitoring je korišćen kao objektivni test da se ustanovi refluks kao uzrok atipičnih simptoma refluksa, ali njegova uloga u uzročnom povezivanju simptoma pacijenata sa GERD-om je kontroverzna. U cilju poboljšanja dijagnostičke tačnosti testiranja, korišćen je kateter sa dva senzora pH-a za merenje stepena izloženosti ezofagealnoj kiselini u distalnom i proksimalnom jednjaku. Idealna lokacija za merenje pH-a da bi se potvrdila dijagnoza laringozealnog refluksa je faringoks, a nove studije su fokusirane na razvoj novog senzora pH koji može funkcionirati u izazovnom okruženju orofarinksa.

Kod zdravih osoba refluksne epizode koje uzrokuju pad pH ispod 4 u cervikalnom jednjaku su retkost, ali se često otkrivaju kod bolesnika sa respiratornim smetnjama uzrokovanih GERB-om, odnosno postojanja laringofaringealnog refluksa (LPR). Kod ispitivanja bolesnika koji imaju respiratorne simptome kao što su noćno kašljanje, astma ili rekurentne pneumonije, neophodno je načiniti pH monitoring proksimalnog i distalnog jednjaka, u cilju dijagnostike postojanja acidifikacije cervikalnog jednjaka, odnosno ždrela, a samim tim i postavljanja jasne korelacije između GER-a i respiratornih simptoma. 

Dualni pH metrijski kateter se sastoji iz dve elektrode, pri čemu se jedna postavlja distalno, na 5 cm od gornje ivice DES, a druga najčešće 20 cm proksimalno od prve. Glavna karakteristika ovog testa je postojanje povezanosti između acidifikacije jednjaka i respiratornih simptoma koje osećaju pacijenti. U slučaju dokazivanja jasne korelacije između ovih promena, hirurška antirefluksna procedura značajno smanjuje navedene tegobe i predstavlja primarnu liniju terapije.

Dualna pH-metrija / impedanca se sastoji od 2,3 mm širokog poliuretanskog katetera na kome se nalazi 6 senzora ipendance (svaki segment dužine 2 cm) i 2 pH senzorske elektrode. Sam sastav ovog katetera omogućava snimanje promena u impedanci na 3, 5, 7, 9, 15 i 17 cm iznad spoja između jednjaka i želuca. Pored toga, pH electrode se nalaze na 5 cm (donji) i 20 cm (gornji) iznad iznad spoja izmedju jednjaka i želuca. Nakon definisanja spoja izmedju jednjaka I želuca nakon endoskopije, dualna pH metrijska /impedance kateter se kroz nozdrvu postavlja na 5 cm iznad iznad prelaza jednjaka u želudac. Podaci iz senzora impedance i pH elektroda se prenose na portabilni rekorder podataka. Nakon 24-časovnog snimanja, podaci se prebacuju na računar i analiziraju se korišćenjem specijalnogsoftvera. Tokom perioda snimanja, pacijenti su ohrabreni da vrše redovnu aktivnost i režim obroka, a dobijaju I lični dnevnik kako bi zapisali vreme uzimanja obroka, vreme u ležećem položaju kao i vreme bilo kakvih simptoma vezanih za GERB.

 

 

24 časovna pH metrija jednjaka je pregled kojim se određuje kiselost u jednjaku u toku celog dana. Ovom dijagnostičkom procedurom vrši se kvantitativna procena postojanja i/ili težine GER-a, određivanja tačnog vremena u kome je sluzokoža jednjaka izložena kiselinskom želudačnom sadržaju i objektivne procene efikasnosti medikamentoznog ili hirurškog lečenja. Ovom procedurom smo u stanju da odredimo i tip GER-a, kiselinski klirens jednjaka kao i korelaciju između izlaganja distalnog jednjaka kiselini i simptoma bolesnika. 24 časovna pH metrija predstavlja osnovnu dijagnostičku proceduru za bolesnike sa suspektnim GERB-om, sa ukupnom specifičnošću i senzitivnošću od 96 %.

Ovo je visoko specijalizovan pregled i izvodi se kod bolesnika kod kojih postoji sumnja na patološki gastroezofaegalni refluks, odnosno na ekscesivno vraćanje kiselog želudačnog sadržaja u jednjak.

Kako se izvodi pregled?

Pregled se izvodi tako što se tanka cevčica (kateter) kroz nos plasira u u završni deo jednjaka . Ovaj kateter na svom vrhu ima senzor koji u toku 24 časa detektuje pH vrednost. Drugi kraj cevčice je priključen za aparat, koji vrši snimanje signala koji se detektuje u jednjaku. Ovaj aparat je mali i portabilan, te omogućava da osoba u danu kada joj se pregled izvodi ima normalnu pokretljivost, i može da vrši svakodnevne aktivnosti.

U toku 24 časa, kateter koji je plasiran kroz nos može pričinjavati osećaj nelagodnosti, posebno u nivou ždrela, ali najveći procenat ispitanika uspešno sprovede celodnevni pregled. U toku dana ispitaniku se savetuje da uzima redovne obroke. Takođe, na portabilnom uređaju postoje posebne komande koje je potrebno pritisnuti kada pacijent uzima hranu, legne, ili kada ima simptome zbog kojih se pregled i izvodi.

Šta nakon pregleda?

Nakon pregleda lekar će izvaditi cevčicu iz nosa, i potom će zapis sa portabilnog uređaja prebaciti na računar sa posebnim softverskim programom. Kompjuterski se određuje broj epizoda kiselog gastroezofagealnog refluksa, najduži period epizode refluksa, kao i ukupno vreme u toku pregleda kada je pH vrednost u jednjaku bila ispod 4 (granica koja se smatra za patološku). Na taj način dobija se specifičan skor, na osnovu kojeg se procenjuje da li postoji patološki refluks kiseline u jednjak.

Ko treba da uradi ovaj pregled?

Ovaj pregled se preporučuje kod osoba koje imaju gorušicu i sumnju na gastroezofagealnu refluksnu bolest, a kod kojih radiografskim i endoskopskim pregledom nije dokazano postojanje patološkog refluksa.

Takođe, može biti značajna dopunska metoda u pripremi bolesnika i postavljanju indikacija za antirefluksnu hirurgiju.

U slučaju da postoji sumnja na patološki refluks kiseline u ždrelo koristi se specifična dualna 24 časovna pH metrija, gde se sa dva senzora određuje prisustvo kiseline u završnom delu jednjaka, ali i u ždrelu.

Koji su ciljevi ezofagealne pH metrije?

  1. kvantifikacija tačnog vreme u kome je sluzokoža jednjaka izložena želudačnom sadržaju.
  2. merenje sposobnosti jednjaka da odstrani refluksni sadržaj.
  3. koreliranje izlaganja jednjaka želudačnom sadržaju sa simptomima bolesnika i
  4. određivanje kompletnog cirkardijalnog ciklusa bolesnika u uslovima svakodnevnog funkcionisanja.