24 časovna pH metrija jednjaka

Šta je 24 časovna pH metrija jednjaka?

24 časovna pH metrija jednjaka je pregled kojim se određuje kiselost u jednjaku u toku celog dana. Ovom dijagnostičkom procedurom vrši se kvantitativna procena postojanja i/ili težine GER-a, određivanja tačnog vremena u kome je sluzokoža jednjaka izložena kiselinskom želudačnom sadržaju i objektivne procene efikasnosti medikamentoznog ili hirurškog lečenja. Ovom procedurom smo u stanju da odredimo i tip GER-a, kiselinski klirens jednjaka kao i korelaciju između izlaganja distalnog jednjaka kiselini i simptoma bolesnika. 24 časovna pH metrija predstavlja osnovnu dijagnostičku proceduru za bolesnike sa suspektnim GERB-om, sa ukupnom specifičnošću i senzitivnošću od 96 %.

Ovo je visoko specijalizovan pregled i izvodi se kod bolesnika kod kojih postoji sumnja na patološki gastroezofaegalni refluks, odnosno na ekscesivno vraćanje kiselog želudačnog sadržaja u jednjak.

Kako se izvodi pregled?

Pregled se izvodi tako što se tanka cevčica (kateter) kroz nos plasira u u završni deo jednjaka . Ovaj kateter na svom vrhu ima senzor koji u toku 24 časa detektuje pH vrednost. Drugi kraj cevčice je priključen za aparat, koji vrši snimanje signala koji se detektuje u jednjaku. Ovaj aparat je mali i portabilan, te omogućava da osoba u danu kada joj se pregled izvodi ima normalnu pokretljivost, i može da vrši svakodnevne aktivnosti.

U toku 24 časa, kateter koji je plasiran kroz nos može pričinjavati osećaj nelagodnosti, posebno u nivou ždrela, ali najveći procenat ispitanika uspešno sprovede celodnevni pregled. U toku dana ispitaniku se savetuje da uzima redovne obroke. Takođe, na portabilnom uređaju postoje posebne komande koje je potrebno pritisnuti kada pacijent uzima hranu, legne, ili kada ima simptome zbog kojih se pregled i izvodi.

Šta nakon pregleda?

Nakon pregleda lekar će izvaditi cevčicu iz nosa, i potom će zapis sa portabilnog uređaja prebaciti na računar sa posebnim softverskim programom. Kompjuterski se određuje broj epizoda kiselog gastroezofagealnog refluksa, najduži period epizode refluksa, kao i ukupno vreme u toku pregleda kada je pH vrednost u jednjaku bila ispod 4 (granica koja se smatra za patološku). Na taj način dobija se specifičan skor, na osnovu kojeg se procenjuje da li postoji patološki refluks kiseline u jednjak.

Ko treba da uradi ovaj pregled?

Ovaj pregled se preporučuje kod osoba koje imaju gorušicu i sumnju na gastroezofagealnu refluksnu bolest, a kod kojih radiografskim i endoskopskim pregledom nije dokazano postojanje patološkog refluksa.

Takođe, može biti značajna dopunska metoda u pripremi bolesnika i postavljanju indikacija za antirefluksnu hirurgiju.

U slučaju da postoji sumnja na patološki refluks kiseline u ždrelo koristi se specifična dualna 24 časovna pH metrija, gde se sa dva senzora određuje prisustvo kiseline u završnom delu jednjaka, ali i u ždrelu.

Koji su ciljevi ezofagealne pH metrije?

  1. kvantifikacija tačnog vreme u kome je sluzokoža jednjaka izložena želudačnom sadržaju.
  2. merenje sposobnosti jednjaka da odstrani refluksni sadržaj.
  3. koreliranje izlaganja jednjaka želudačnom sadržaju sa simptomima bolesnika i
  4. određivanje kompletnog cirkardijalnog ciklusa bolesnika u uslovima svakodnevnog funkcionisanja.